EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS DOCUMENTS D’APROV. INICIAL DE LA MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ, PER LA INCORPORACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ EXISTENT NO CONTEMPLADA I PREVEURE LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’INTERÈS PÚBLIC EN EL SÒL NO URBANITZABLE

Termini exposició pública del 28.03.2022 al 01.06.2022