EXPOSICIÓ PÚBLICA D’APROV. INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 5 DEL TEXT REFÓS DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL D’ESPONELLÀ

Pots trobar la informació a aquesta notícia:

 

Termini exposició pública del 07.04.2022 al 13.06.2022