EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS DOCUMENTS D’APROV. INICIAL DE LA MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ, PER LA INCORPORACIÓ DE LA XARXA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ EXISTENT NO CONTEMPLADA I PREVEURE LA IMPLANTACIÓ D’INSTAL·LACIONS D’INTERÈS PÚBLIC EN EL SÒL NO URBANITZABLE

Termini exposició pública del 28.03.2022 al 01.06.2022 A.I. MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ MODIF. NÚM. 9 DEL POUM D’ESPONELLÀ: MEMÒRIA, NORMATIVA I PLÀNOLS ESTUDI AMBIENTAL ESTUDI D’IMPACTE I INTEGRACIÓ PAISATGÍTICA INFORMES DE LES ADMINISTRACIONS

PUBLICITAT SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

Es fa públic que la Diputació de Girona, ha concedit una ajuda econòmica a l’Ajuntament d’Esponellà per a municipis de fins a 500 habitants de la demarcació de Girona per al finançament de les ZER, les escoles i les llars d’infants municipals, per aquest any 2022. Esponellà, febrer de 2022.

MESURES SANITÀRIES DE SALVAGURARDA PER PREVENIR LA INTRODUCCIÓ DE LA INFLUENÇA AVIÀRIA (IAAP) A CATALUNYA

A continuació, es resumeixen les mesures adoptades a tot el territori de Catalunya d’acord amb la Resolució ARP/3320/2020: Mesures previstes a tot Catalunya (ARP/3320/2020) Prohibició ús d’aus dels ordres Anseriformes i Caradriiformes com a reclams de caça. Prohibició cria d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. Prohibida la producció d’aus de corral a […]

1 2 3 4 5 6