Ple

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – SOM ESPONELLÀ- ACORD MUNICIPAL (ERC-SomE-AM) 

 • DAVID JUAN GARGANTA (Alcalde)
 • ROSA MA. QUINTANA FIGUERAS (1a Tinent d’Alcalde)
 • FRANCESC DARNÉS JUNCÀ (2n Tinent d’Alcalde)
 • ÒRIA BUSQUETS CASADEVALL
 • JESÚS MARCÉ GENÍS

JUNTS PER ESPONELLÀ, CENTENYS, VILERT – COMPROMÍS MUNICIPAL (CM) 

 • MARIA ÀNGELS MASSAFONT SOLER (Regidora)
 • MAGDALENA (MAGDA) MENCIÓN SITJÀ (Regidora)
 • Competències del Ple
  • Controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.
  • Prendre els acords relatius a la participació en organitzacions supramunicipals.
  • Aprovar els plans i altres instruments d’ordenació i gestió establerts per la legislació urbanística.
  • Aprovar el Reglament Orgànic Municipal.
  • Crear i regular òrgans complementaris.
  • Determinar els recursos propis de caràcter tributari, aprovar els pressupostos, disposar despeses i aprovar els comptes.
  • Contractar obres i serveis la quantia dels quals excedeixi la que és permesa per l’alcalde o la Comissió de Govern.
  • Aprovar les formes de gestió dels serveis i els expedients de municipalització.
  • Acceptar la delegació de competències feta per altres administracions públiques.
  • Plantejar conflictes de competència a altres entitats locals i a la resta d’administracions públiques.
  • Aprovar la plantilla del personal, la relació dels llocs de treball, les bases de les proves per a la selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball, fixar la quantia de les retribucions complementàries dels funcionaris i el nom i el règim del personal eventual.
  • Exercir accions administratives i judicials, en matèria de competència plenària.
  • Alterar la qualificació jurídica dels béns de domini públic Alienar el patrimoni.
  • Les que corresponen al Ple, pel fet que la seva aprovació exigeix una majoria qualificada.
 • Convocatòries de Plens
 • Calendari de Plens
 • Actes dels Plens